Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Uỷ ban nhân dân thị xã Gò Công phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” trên địa bàn thị xã Gò Công năm 2023
29/03/2023

Nhằm phát động phong trào thi đua, tạo động lực, thúc đẩy các cơ quan, đơn vị thị xã, Uỷ ban nhân dân (UBND) các xã, phường triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Thị ủy về đẩy mạnh Cải cách hành chính (CCHC), nâng cao các chỉ số CCHC trên địa bàn thị giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình tổng thể CCHC nhà nước của thị xã, giai đoạn 2021 - 2030 và nhiệm vụ CCHC trên địa bàn thị xã trong năm 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn thị xã Gò Công.

Chuyên đề thi đua được phát động, triển khai, tổ chức thực hiện tại 100% cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thị xã, UBND các xã, phường và các cơ quan ngành dọc tỉnh đóng trên địa bàn thị xã; các chỉ tiêu thi đua bám sát bộ Chỉ số CCHC do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành và cụ thể hóa cho phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn thị xã, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan thuộc Tỉnh có chức năng quản lý hành chính nhà nước đóng trên địa bàn thị xã: Chi cục Thuế thị xã Gò Công - Gò Công Đông - Tân Phú Đông, Công an, Bưu điện thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường cụ thể hoá tích cực hưởng ứng phát động chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, thời gian từ  tháng 01/2023 đến thời điểm kiểm tra đánh giá cuối năm.

Nội dung thi đua có các tiêu chuẩn trọng tâm, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số;Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội và Tiêu chí thi đua và Bảng điểm sẽ thực hiện theo Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 do tỉnh ban hành.

Chủ tịch UBND thị xã sẽ khen thưởng 04 tập thể xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, 06 cá nhân thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” của cơ quan chuyên môn thị xã.

Đối với các đơn vị sự nghiệp thị xã, gồm: tập thể xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; 01 cá nhân thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” của cơ quan đơn vị năm 2023.

01 tập thể xuất sắc đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn thị xã trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023.

Đối với UBND xã, phường, gồm: 04 tập thể xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, 06 cá nhân thực hiện xuất sắc chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023.

Cơ quan, đơn vị chuyên môn thị xã, đơn vị sự nghiệp thị xã, UBND xã, phường khi có Trưởng hoặc Phó, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên hoặc có cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên; Không xét khen thưởng đối với cơ quan chuyên môn thị xã, đơn vị sự nghiệp thị xã, UBND xã, phường có tổng số điểm dưới 97 điểm.

Thời gian gửi hồ sơ thẩm định thi đua cấp thị về tỉnh thẩm định; trước ngày 05/11/2023: các cơ quan, đơn vị thị xã được phân công phụ trách báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực trong Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC năm 2023 do tỉnh ban hành và giải trình trực tiếp vào bản điểm, kèm tài liệu minh chứng và danh mục tài liệu minh chứng gửi về Sở Nội vụ để thẩm định.

Về thời gian xét khen thưởng:

Đối với thị xã: Từ ngày 01 đến 06 tháng 11 năm 2023: Tổ Kiểm tra cải cách hành chính năm 2023 xét đánh giá thi đua khen thưởng; từ ngày 10 đến 15 tháng 11 năm 2023: Các cơ quan chuyên môn thị xã, đơn vị sự nghiệp thị xã, UBND xã, phường được xét khen thưởng gửi hồ sơ khen thưởng về Phòng Nội vụ thị xã tổng hợp trình UBND thị xã khen thưởng.

Đối với cấp tỉnh: Trước ngày 01 tháng 12 năm 2023: Phòng Nội vụ thị xã giúp UBND thị xã lập hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Nội vụ và Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

Với mục đích phát huy tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong CCHC, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã./.

                                                                                                Huỳnh Cẩm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 38
  Tổng lượt truy cập: 1256940