Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018
30/03/2018


                  Năm 2017, hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã Gò Công có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp tích cực vào hoạt động thương mại - dịch vụ và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Nhiều đơn vị kinh tế tập thể đã mở rộng quy mô, tăng vốn, đổi mới phương thức hoạt động, phát triển thành viên mới, nâng cao thu nhập, đời sống thành viên, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đã tích cực thực hiện tốt việc hợp đồng bao tiêu nông sản, góp phần tăng lợi nhuận cho các thành viên tham gia, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của các hợp tác xã từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường. Doanh thu, lợi nhuận năm 2017 đạt và vượt mức kế hoạch đề ra, nguồn vốn kinh doanh được tích lũy để tái đầu tư cho sản xuất ngày càng nhiều, góp phần cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và tham gia thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

              Hiện nay, trên địa bàn thị xã có 07 hợp tác xã, 02 quỹ tín dụng nhân dân, 15 tổ hợp tác đang hoạt động, với 3.554 thành viên; doanh thu bình quân của hợp tác xã là 9.926 triệu đồng, doanh thu bình quân của quỹ tín dụng là 12.774 triệu đồng; lợi nhuận bình quân của hợp tác xã là 337 triệu đồng, lợi nhuận bình quân của quỹ tín dụng là 331 triệu đồng; thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt 4,3 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân của người lao động trong quỹ tín dụng đạt 5,1 triệu đồng/tháng.


              Do tình hình kinh tế thị xã còn nhiều khó khăn; biến đổi khí hậu, hạn mặn xâm nhập, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; giá cả đầu ra các sản phẩm nông nghiệp không ổn định…, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế của thị xã, làm hạn chế sự phát triển của kinh tế tập thể trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trong nội tại hợp tác xã cũng còn có những hạn chế, có mặt kéo dài: năng lực đội ngũ quản lý không đều, còn nhiều lúng túng trong đổi mới phương thức hoạt động; sản phẩm đầu ra còn phụ thuộc nhiều vào khách hàng truyền thống, chưa đa dạng hóa sản phẩm; công tác kế toán tại một số đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức; trụ sở làm việc chưa đảm bảo; chất lượng sản phẩm, dịch vụ của một số hợp tác xã còn hạn chế về chất lượng, mẫu mã, về chủng loại, tính cạnh tranh chưa cao, làm hạn chế sự phát triển của kinh tế tập thể trong thời gian qua. Đặc biệt, trong nội bộ một số hợp tác xã chưa đoàn kết, thống nhất, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ được phân công, tương trợ giữa các thành viên chưa thật sự gắn kết với nhau đã làm giảm sức mạnh nội tại của các hợp tác xã.

                  Vì vậy, sau khi đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2017, Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thị xã đã đề ra phương hướng thực hiện trong năm 2018 là kịp thời kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể thị xã; Ban vận động phát triển kinh tế tập thể xã, phường đúng hướng dẫn. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, củng cố, phát triển theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; xác định nhiệm vụ đổi mới và phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng trong tái cơ cấu kinh tế của đất nước và địa phương. Tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn bằng những biện pháp phù hợp, hiệu quả, tạo điều kiện cho các đơn vị kinh tế tập thể phát huy quyền tự chủ trong mọi hoạt động đúng quy định của pháp luật. Thực hiện tốt việc quản lý các hợp tác xã, quỹ tín dụng, tổ hợp tác từ khi thành lập, hoạt động đến khi chấm dứt hoạt động kinh doanh để giúp các hợp tác xã, quỹ tín dụng, tổ hợp tác phát triển đúng hướng, đúng pháp luật, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển ổn định. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với kinh tế tập thể như Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã. Đưa nội dung tuyên truyền, thực hiện Luật Hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác xã, kinh nghiệm các mô hình hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn thị xã, biểu dương các đơn vị kinh tế tập thể và cá nhân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm cho mọi người, trước hết là trong nội bộ hiểu rõ, hiểu đúng về kinh tế tập thể, nhất là các mô hình hợp tác xã kiểu mới, từ đó nhân rộng thành phong trào xây dựng các hợp tác xã điển hình, tiêu biểu và phong trào nhân dân tự nguyện tham gia xây dựng, phát triển các loại hình kinh tế tập thể, gắn phát triển kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị với xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ quản lý và thành viên hợp tác xã. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển hợp tác xã theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014). Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực hợp tác xã, hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng hợp tác xã nông nghiệp năm 2018”. Thường xuyên hướng dẫn các hợp tác xã, quỹ tín dụng thực hiện đúng quy định của pháp luật về kê khai, nộp thuế điện tử; thực hiện đúng các quy định về thuế, chế độ miễn, giảm thuế theo quy định. Tiếp tục phối hợp các chi cục, trung tâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, Sở Khoa học và Công nghệ Tiền Giang tiếp tục tư vấn, hỗ trợ giúp các hợp tác xã làm “cầu nối” chuyển giao công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật cho thành viên hợp tác xã thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến ngư và các đề tài khoa học; hỗ trợ, hướng dẫn các hợp tác xã mới thành lập xác lập đăng bạ nhãn hiệu tập thể, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ, xây dựng pano quảng bá thương hiệu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO.

                 Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã, các cơ quan chuyên môn cấp thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi chính sách phát triển kinh tế tập thể; giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã và các chế độ, chính sách về phát triển kinh tế tập thể; tham gia hướng dẫn các hợp tác xã thực hiện tốt các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và quyền lợi của thành viên, người lao động trong hợp tác xã, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động, thành viên và hợp tác xã.

                 Một vấn đề vô cùng quan trọng không chỉ là sự cố gắng của các cơ quan nhà nước, mà các hợp tác xã, quỹ tín dụng, tổ hợp tác cần phải có sự nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi các vấn đề nội tại trong hoạt động, tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý và tổ chức hoạt động, sớm hoàn thành việc tổ chức đại hội thường niên, thống nhất phương án sản xuất, kinh doanh năm 2018, phát động thành viên hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước năm 2018 do Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang phát động với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; gắn với xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, có sức lan tỏa”, thực hiện tốt quy định của pháp luật và hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế cho người lao động của hợp tác xã, quỹ tín dụng. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, quan tâm việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, liên kết thực hiện cánh đồng lớn. Gắn liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, các Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, "Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025".

                   Năm 2018, thị xã phấn đấu thành lập mới 2 tổ hợp tác, nâng tổng số toàn địa bàn có 17 tổ hợp tác, với 345 thành viên; thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số 09 hợp tác xã, với 296 thành viên, doanh thu bình quân đạt 52.328 triệu đồng, lợi nhuận bình quân được 1.854 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,38 triệu đồng/tháng. Về tín dụng, tổng số thành viên của các quỹ tín dụng là 3.020 thành viên, doanh thu bình quân đạt 29.500 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 670 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,75 triệu đồng/tháng.

              Liên kết và phát triển là xu hướng tiến bộ của thời đại. Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, của các ban vận động, ban giám đốc các hợp tác xã và thành viên; đời sống của nhân dân sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo hướng bền vững./.

Nguyễn Thị Mai Hương
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 52
  Tổng lượt truy cập: 1256954