Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2020 tại TX. Gò Công
19/11/2020

 

     Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định, nhận thức và trách nhiệm thực hiện cải cách hành chính của lãnh đạo, của cán bộ, công chức, viên chức được củng cố nâng lên, tổ chức bộ máy ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo quy định.

    6 tháng năm 2020, Ủy ban nhân dân thị thành lập Tổ Kiểm tra Công vụ và Văn hóa công sở năm 2020; tiến hành kiểm tra 02 đơn vị Ủy ban nhân dân Phường 5 và Ủy ban nhân dân xã Long Hòa. Qua công tác kiểm tra nhìn chung các đơn vị chấp hành và thực hiện tốt theo quy định; Ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Gò Công về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020; Quyết định số 431/KH-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Gò Công về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020;

     Về cải cách thể chế: UBND thị xã tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật QH13/2015 ngày 22/6/2015 cho các cơ quan đơn vị thị xã và Ủy ban nhân dân xã, phường; ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Gò Công về việc Kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Gò Công năm 2020.

     Về xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, trong đó tập trung các nội dung: Công tác theo dõi thi hành pháp luật: tổ chức triển khai và thực hiện công tác TDTHPL gồm: Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 trên địa bàn thị xã; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 24/02/2020 Ủy ban nhân dân thị xã về Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020.

     + Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 13/02/2020 Ủy ban nhân dân thị xã về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Tư pháp năm 2020.

     + Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 16/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn thị xã Gò Công. Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/3/2020 của UBND thị xã Gò Công theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề về bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã Gò Công năm 2020; Công văn số 325/UBND ngày 02/3/2020 chỉ đạo về tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

     Trên cơ sở các Quyết định, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ TDTHPL năm 2020 cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình. Đồng thời triển khai, quán triệt lại các nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về TDTHPL; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và TDTHPL.

     Thị xã Gò Co· tiếp tục thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành Văn bản Quy phạm pháp luật. UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thị xã Gò Công.

     Về Cải cách thủ tục hành chính: UBND thụ xã triển khai Quyết định số 4377/QĐ-UBND ngày 12/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến và các quy trình nội bộ, liên thông, điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 4718/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 05/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang;

     Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2020.

     Các cơ quan chuyên môn thị xã, Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện việc công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Cấp thị xã: công khai gồm 191 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã; Cấp xã: Gồm 129 thủ tục, được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân các xã, phường

     Đồng thời, tiếp tục thực hiện Nghị định 61/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Công khai, niêm yết, thông báo rộng rãi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để cá nhân, tổ chức biết và liên hệ; Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan, thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, trao đổi và xử lý công việc trên môi trường mạng.

     Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: TXGC thực hiện rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Ủy ban nhân dân và các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; Thực hiện các quy định của cấp trên về tổ chức bộ máy, nêu rõ thời gian triển khai và mức độ tuân thủ quy định về tổ chức bộ máy tại các văn bản quy phạm pháp luật.

     Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thông tư của Bộ, hướng dẫn của Sở ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã đã sắp xếp, kiện toàn 12 cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP, Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 12/12 cơ quan chuyên môn. Các cơ quan chuyên môn đã ban hành Quy chế làm việc của cơ quan mình.

      Về thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 21/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Tiền Giang theo Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã luân chuyển, tiếp nhận, xét chuyển các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp gồm 06 cán bộ công chức.

     Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 28/02/2020 về việc kiểm tra thực hiện phân cấp trong tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân thị xã.

     Về Lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công: Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công thực hiện theo Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công thực hiện theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp và ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

     Về lĩnh vực nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tiếp tục thực hiện Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công ban hành Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 về việc phân công cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn thị xã Gò Công.

     Tại TXGC Thực hiện theo phân cấp tại Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Thực hiện theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể, phân loại, xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập; cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Về Cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 12/02/2020  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định  số lượng cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân Tỉnh Tiền Giang quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấpđối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính tri- xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

     Lĩnh vực Y tế: UBND thi xã cCấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

     Uỷ ban nhân dân thị xã thường xuyên rá soát, xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức năm 2020 đúng quy định và Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 Quy định Quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. UBND thị xã ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 06/5/2020 về việc phát động chuyên đề thi đua “Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước” trên địa bàn thị xã Gò Công năm 2020; Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Gò Công về việc kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm 2020.

     Hầu hết văn bản đến được cán bộ phụ trách cập nhật và xử lý trên phần mềm QLVBĐH đúng quy định; Tiếp tục triển khai Ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan nhà nước đúng quy định; 100% cán bộ, công chức được cấp hộp thư công vụ, nhưng việc sử dụng tỷ lệ còn thấp. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên trang thông tin điện tử của đơn vị trên 3.180 hồ sơ trực tuyến, gần  2.890 hồ sơ qua dịch vụ Bưu điện thị xã. Việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử: gồm 8.967 hồ sơ trên các lĩnh vực, trễ hẹn có 244 hồ sơ.

     UBND thị xã và xã phường triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã về việc Xây dựng, chuyển đổi và áp dụng HTQLCT theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại Uỷ ban nhân dân thị xã và Uỷ ban nhân dân xã phường trên địa bàn thị xã Gò Công; Công văn số 01/BCĐ ngày 22/5/2020 của Ban Chỉ đạo HTQLCL ISO 9001: 2015 về việc thực hiện xây dựng, chuyển đổi áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

     UBND thị xã và xã phường quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức bộ máy ổn định, cán bộ, công chức  ý thức hơn làm tốt chức trách nhiệm vụ được phân công và nâng cao chất lượng hoạt động, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp theo quy định, nhằm thực hiện Chuyên đề thi đua cải cách hành chính phục vụ nhu cầu chính đáng cho nhân dân địa phương.

     Huỳnh Cẩm            

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 35
  Tổng lượt truy cập: 1256937