Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả hoạt động 9 tháng năm 2020 Của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Gò Công
08/10/2020

     I. Hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị

     Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thị xã Gò Công đã được kiện toàn theo Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Gò Công.  Ban đại diện có 22 thành viên đã được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định.

     Ban đại diện (BĐD) đã họp định kỳ 3 quý năm 2020 kết hợp với tổng kết năm 2019; xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; phân công địa bàn phụ trách của thành viên Ban đại diện. Chỉ đạo Phòng giao dịch tham mưu UBND-HĐND xin chuyển vốn ngân sách thị xã ủy thác qua Phòng giao dịch, huy động tiết kiệm theo kế hoạch, Phòng giao dịch phối hợp Hội đoàn thể thu hồi nợ qúa hạn, lập kế hoạch và tập huấn tập huấn Trưởng ấp, cán bộ Giảm nghèo Việc làm xã, cán bộ Hội và Tổ Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV).

     Các văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng CSXH, HĐQT và các văn bản khác có liên quan đến qúa trình hoạt động của Ngân hàng CSXH được gửi đến Trưởng ban và các thành viên BĐD.

     Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp thị gửi báo cáo BĐD HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh, thành viên BĐD HĐQT thị xã cũng như UBND các xã, phường được biết để phối hợp thực hiện.

    Thành viên Ban đại diện cấp thị thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 được 12 đơn vị đạt 100% KH năm; kiểm tra chương trình cho vay Học sinh sinh viên tại 25 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), 54 hộ, 63 Học sinh sinh viên, số tiền 1.665 tr đồng; kiểm tra sử dụng vốn vay tại 12 xã, phường, 37 Tổ TK&VV, 171 hộ, số tiền 6.324 tr đồng; xác nhận đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

    Thành viên BĐD HĐQT là Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2020 tại 12/12 đơn vị, 54 ấp, khu phố đạt 87% (54/62 ấp, kp) KH năm; kiểm tra sử dụng vốn vay tại 321 hộ, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích.

    II. Kết qủa hoạt động của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã

    1. Chỉ tiêu nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách thị xã và huy động TW cấp bù:

     Tổng nguồn vốn ủy thác Ngân sách thị xã đã chuyển 1.600 tr đồng, tăng 500 tr đồng so đầu năm.

     Tổng nguồn vốn huy động đạt 96% KH (52.103/54.545 tr đồng), tăng so với đầu năm 4.357 tr đồng trong đó:

     - Tiền gửi tổ chức, cá nhân đạt 92% KH (27.442/29.832 tr đồng), tăng  so đầu năm 2.609 tr đồng, trong đó huy động vốn tại điểm giao dịch xã được 1.182 tr đồng; tỷ lệ tăng trưởng đạt 52% KH.

     - iền gửi của tổ viên thông qua Tổ TK&VV đạt 99,8% KH (24.661/24.713 tr đồng), tăng 1.748 tr đồng so với đầu năm; có 8.377 thành viên Tổ TK&VV có số dư tiết kiệm, đạt 99% trên tổng số thành viên Tổ TK&VV có dư nợ (8.377/8.440 thành viên), còn 63 thành viên không tham gia gửi iết kiệm hàng tháng.  

     2. Tình hình thực hiện kế hoạch tín dụng:

     Dư nợ 237.830 tr đồng, đạt 100% KH (237.830/237.265 tr đồng), tăng 13.789 tr đồng so với đầu năm (31/12/2019 là 224.041 tr đồng), KH A dư nợ đạt 100% (219.002/220.945 tr đồng); KH B dư nợ đạt 97,29% (18.825/19.350 tr đồng). Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng 13.789/16.332 tr đồng đạt 84,43% KH.

     3. Công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng:

     - Nợ quá hạn (NQH): 162 tr đồng, gồm 18 hộ (21 món), tỷ lệ 0,07%, giảm 3 tr đồng so với  đầu năm (31/12/2019: 165 tr đồng, tỷ lệ 0,07%, gồm 32 hộ).

     Duy trì Hội Cựu chiến binh thị xã và 5 đơn vị có tỷ lệ NQH bằng 0% gồm Phường 2, Phường 3, Phường 5, xã Long Hưng và xã Bình Đông; tăng 1 đơn vị xã Long Chánh có tỷ lệ NQH bằng 0%; giảm 2 đơn vị Phường 1 và xã Long Hoà so với đầu năm.

     Còn Hội Nông dân phường 1 có tỷ lệ NQH cao nhất 0,95%; 5 tổ TK&VV có NQH từ 2% trở lên, tăng 2 tổ  so đầu năm.

     NQH chương trình: Hộ nghèo số tiền: 33 tr đồng, tỷ lệ 0,19% (giảm  so  đầu năm 0,3 tr đồng), Hộ cận nghèo số tiền: 34 tr đồng, tỷ lệ 0,14% (tăng so đầu năm 30 tr đồng), Hộ mới thoát nghèo: 10 tr đồng (tăng so đầu năm 10 tr đồng), HSSV số tiền: 27 tr đồng, tỷ lệ 0,11% (giảm so đầu năm 39 tr đồng), Cho vay Nhà ở hộ nghèo số tiền 13 tr đồng, tỷ lệ 0,65% (giảm so đầu năm 10 tr đồng); Hộ SXKD VKK số tiền: 0 tr đồng (giảm so với đầu năm 13 tr đồng), NS&VSMT NT số tiền: 36 tr đồng, tỷ lệ 0,06% (tăng so đầu năm 10 tr đồng), GQVL số tiền: 9 tr đồng (tăng so đầu năm 9 tr đồng).

     Nguyên nhân NQH do hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, HSSV có hoàn cảnh khó khăn .... do hộ sản xuất, kinh doanh thua lỗ chưa có đủ vốn để hoàn trả đúng hạn, số ít hộ bỏ đi khỏi nơi cư trú không về địa phương; HSSV ra trường chưa tìm được việc làm hoặc có việc làm nhưng thu nhập thấp.

     Có 3/11 chương trình cho vay không có NQH gồm: Xuất khẩu lao động, Thương nhân VKK và Nhà ở xã hội.

     - Nợ khoanh: 84 tr đồng, gồm 6 hộ (7 món), giảm 23 tr đồng so với đầu năm.

     - Hộ vay bỏ khỏi nơi cư trú: còn 23 hộ, số tiền 399 tr đồng.

     - Hộ vay đã bán nhà, đất: có 23 hộ, số tiền 350 tr đồng.

     - Người  vay đi tù: có 01 hộ, số tiền 62 tr đồng.

     - Hộ vay chây ỳ: có 02 hộ, số tiền 54  tr đồng.

     - Đánh giá tình hình củng cố nâng cao chất lượng hoạt động Tổ TK&VV: Có Tổ TK&VV 221 tổ, trong đó 197 tổ tốt đạt 89,14%, 23 tổ khá đạt 10,4%, 1 tổ trung bình đạt 0,46%.

     - Điểm giao dịch xã: tỷ lệ giải ngân 94,28%, tỷ lệ thu nợ 90,53%, tỷ lệ thu lãi 99,95%.

     - Chất lượng giao dịch của Tổ trưởng Tổ TK&VV: Phát hành biên lai thu lãi đạt 100% số tổ (221 tổ/221 tổ); Tổ TK&VV tham gia giao dịch đầy đủ 221/221 tổ đạt 100%.

     - Chất lượng hoạt động của Hội đoàn thể nhận ủy thác đến 30/9/2020 đã có Hội Cựu chiến binh thị xã (đạt 25%) và 30 Hội cấp xã, phường (đạt 75%) có NQH bằng 0. Hội đoàn thể cấp xã, phường tham gia giao dịch tại điểm giao dịch, giám sát tình hình giao dịch của Tổ TK&VV, kiểm tra bảng kê mẫu 13/TD của Tổ trước khi giao dịch với ngân hàng. Tham dự họp giao ban đầy đủ với ngân hàng tại phiên giao dịch.

     4.Công tác tập huấn: Tập huấn 12 cuộc, số người tham dự 547 người.

     5.Công tác kiểm tra giám sát:

     - Hội đoàn thể cấp xã, cấp thị đã thực hiện kiểm tra, giám sát năm 2020:

     Hội Phụ nữ kiểm tra được 12 xã, phường, 12 điểm giao dịch, số tổ 83/85 tổ, tỷ lệ đạt 97,6%, số hộ 2.838 hộ/3.423 hộ, tỷ lệ 82,9%, số tiền 84.232/99.052 tr đồng, tỷ lệ đạt 85%.

     Hội Nông dân kiểm tra được 12 xã, phường, 12 điểm giao dịch, số tổ 80/82 tổ, tỷ lệ đạt 97,56%, số hộ 2.631 hộ/3.206 hộ, tỷ lệ 82%, số tiền 74.309/88.640 tr đồng, tỷ lệ đạt 83,83%.

     Hội Cựu chiến binh kiểm tra 12 xã, phường, 12 điểm giao dịch, số tổ 39/42 tổ, tỷ lệ đạt 92,85%, số hộ 1.198 hộ/1.461 hộ, tỷ lệ 82%, số tiền 35.103/38.945 tr đồng, tỷ lệ đạt 90%.

     Đoàn Thanh niên kiểm tra kiểm tra  4 xã, phường, 4 điểm giao dịch, số tổ 12/12 tổ, tỷ lệ đạt 100%, số hộ 262 hộ/350 hộ, tỷ lệ 74,8%, số tiền 8.511/10.730 tỷ lệ đạt 79,3%.

     III. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

     - Đẩy mạnh cho vay chương trình Học sinh sinh viên năm học 2020-2021, không để các em Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thiếu tiền phải nghỉ học.

     - Thành viên BĐD HĐQT tiếp tục thực hiện kiểm tra các đơn vị có dư nợ cao, NQH và lãi tồn nhiều.

     - Đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức kịp thời thông tin đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động và các cơ chế, chính sách của NHCSXH trong việc góp phần đẩy lùi, hạn chế tín dụng đen.

     Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội theo các văn bản của TW và địa phương./.

     Nguyễn Văn Duẩn

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 57
  Tổng lượt truy cập: 1256959