Skip to Content

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN

UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG VÀ CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN

A. UBND THỊ XÃ GÒ CÔNG

- Địa chỉ: Số 12, đường Trần Hưng Đạo, Khu 2, Phường 2, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

- Email: txgocong@tiengiang.gov.vn

- Web: txgocong.tiengiang.gov.vn

Trách nhiệm, phạm vi, cách thức giải quyết công việc: UBND thị xã giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015. UBND thị xã thảo luận tập thể, quyết định theo đa số đối với những vấn đề quan trọng mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quyết định

1. Chủ tịch UBND: Nguyễn Hữu Lợi

- Email: nguyenhuuloi@tiengiang.gov.vn

2. Phó Chủ tịch phụ trách khối Kinh tế (Thường trực): Nguyễn Văn Quốc

- Email: nguyenvanquoc@tiengiang.gov.vn

3. Phó Chủ tịch phụ trách khối Văn hóa – Xã hội: Trần Phạm Vĩnh An

- Email: tranphamvinhan@tiengiang.gov.vnB. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC UBND


1. Văn phòng HĐND và UBND

- ĐT: 0273.3842494

- Fax: 0273.3842959

- Email: txgocong@tiengiang.gov.vn

Tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công về: Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; kiểm soát thủ tục hành chính; trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thị xã, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

Phó Chánh Văn phòngĐặng Thành Công

- ĐTDĐ: 0902692658

- Email: dangthanhcong@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh Văn phòngNguyễn Thị Thức

- ĐTDĐ: 0939824797

- Email: nguyenthithuc@tiengiang.gov.vn

 

2. Phòng Nội vụ: 

- ĐT: 0273.3842496

- Email: txgocong.pnv@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

- Trưởng phòng: Huỳnh Văn Lâu

- Email: huynhvanlau@tiengiang.gov.vn

 

3. Phòng Tư Pháp

- ĐT: 0273.3841506

- Email: txgocong.ptp@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Trưởng phòng: Lý Văn Hải

- Email: lyvanhai@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Ngô Thị Mỹ Hạnh

- Email: ngothimyhanh@tiengiang.gov.vn

 

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch: 

- ĐT: 0273.3841671

- Email: txgocong.ptckh@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Trưởng phòng: Nguyễn Minh Quốc

- Email: nguyenminhquoc@tiengiang.gov.v

- Phó Trưởng phòng: Dương Thanh Sơn

- Email: duongthanhson@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Võ Thị Kim Huệ

- Email: vothikimhue@tiengiang.gov.vn

 

5. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

- ĐT: 0273.3841883

- Email: txgocong.ptnmt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

- Trưởng phòng: Phạm Xuân Bình

Email: phamxuanbinh@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Trần Hải Bình

Email: tranhaibinh@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mỹ Xuân

Email: nguyenthimyxuan@tiengiang.gov.vn

 

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- ĐT: 0273.3841615

- Email: txgocong.pldtbxh@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Trưởng phòng: Nguyễn Hùng Dũng

Email: nguyenhungdung@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hữu Phước

Email: nguyenthihuuphuoc@tiengiang.gov.vn

 

7. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- ĐT: 0273.3841728

- Email: txgocong.pvhtt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

- Trưởng phòng: Võ Văn Dũng

Email: vovandung@tiengiang.gov.vn

- Trưởng Phó phòng: Phan Văn Hùng

Email: phanvanhung@tiengiang.gov.vn

- Trưởng Phó phòng: Huỳnh Ngọc Ánh

Email: huynhngocanh@tiengiang.gov.vn

 

8. Phòng Giáo dục - Đào tạo: 

- ĐT: 0273.3841779

- Email: txgocong.pgddt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Trưởng phòng: Võ Thành Dương

- Email: vothanhduong@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Công Hoàng

- Email: nguyenconghoang@tiengiang.gov.

 - Phó Trưởng phòng: Hồ Thị Như Thủy

- Email: hothinhuthuy@tiengiang.gov.vn

 

9. Phòng Y tế:

- ĐT: 0273.3512282

- Email: txgocong.pyt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình.

-Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tùng

- Email: nguyenthanhtung@tiengiang.gov.vn

 

10. Thanh tra:

- ĐT: 0273.3842712

- Email: txgocong.thanhtra@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Chánh thanh tra: Phạm Thị Ngọc Thủy

 

11. Phòng Quản lý đô thị:

- ĐT: 0273.3841754

- Email: txgocong.pqldt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

-Trưởng Phòng: Võ Thanh Liêm

Email: vothanhliem@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Võ Thanh Phong

Email: vothanhphong@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Lê Đình An

Email: ledinhan@tiengiang.gov.vn

 

12. Phòng Kinh tế:

- ĐT: 0273.841737

- Email: txgocong.pkt@tiengiang.gov.vn

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn;

- Trưởng phòng: Hà Tôn Hiến

Email: hatonhien@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Dương Hoài Hương

Email: duonghoaihuong@tiengiang.gov.vn

- Phó Trưởng phòng: Trần Minh Hoàng

Email: tranminhhoang@tiengiang.gov.vn

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Video Video

Go to All
Noi_dung_rong(09-01)

Hình ảnh Hình ảnh

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 727
  Tổng lượt truy cập: 546008