Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới
27/08/2018

Xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới

     Gia đình là môi trường quan trọng trong quá trình hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, tạo ra nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cụ thể là xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thì việc quan tâm phát triển công tác gia đình nói chung và gia đình văn hóa nói riêng, là một yếu tố có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng con người mới, xây dựng xã hội văn minh hiện đại để góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đặc biệt là trong bối cảnh cả nước đang chung tay xây dựng nông thôn mới như hiện nay.

     Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, rút ngắn khoảng cách chênh lệch về mọi mặt giữa cư dân nông thôn và thành thị, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp. Do vậy, xây dựng nông thôn mới đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, trong đó vấn đề cơ bản và lâu dài là phải xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, tiến bộ, văn minh, hạnh phúc. Bởi vì, hạt nhân của xã hội chính là gia đình và nông thôn như một xã hội thu nhỏ được tạo lập bởi nhiều gia đình. Từ đó, cho thấy tầm quan trọng to lớn của việc xây dựng gia đình văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

     Hiện nay, thị xã Gò Công cùng cả nước đang thực hiện tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sự giao lưu mở cửa hội nhập đem đến cho gia đình Việt Nam nhiều cơ hội phát triển kinh tế, giao lưu, hội nhập với các nền văn hóa tiên tiến. Song, bên cạnh những mặt tích cực đó, mặt trái cơ chế thị trường cũng nảy sinh nhiều vấn đề tác động đến gia đình, làm cho việc xây dựng gia đình Việt Nam theo mục đích yêu cầu chung đứng trước những thử thách, khó khăn. Các giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam đang có biểu hiện xuống cấp, mai một, nếu không được hỗ trợ, không được chuẩn bị đầy đủ, sẽ không đủ năng lực đối phó với những thay đổi nhanh chóng về kinh tế - xã hội và không thể hiện được các chức năng vốn có của mình.

     Do đó, để phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới nhất thiết cần chăm lo xây dựng gia đình Việt Nam với tư cách là một thực thể văn hóa bền vững, phù hợp với sự vận động của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, việc xây dựng gia đình văn hóa hiện nay luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, trong đó xây dựng nông thôn mới nhằm làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động của từng cá nhân, từng gia đình, từng tập thể, từng địa bàn dân cư và toàn thể cộng đồng, đồng thời cũng tạo ra cho xã hội một đời sống tinh thần, mặt bằng dân trí và khoa học kỹ thuật phát triển cao, xây dựng con người, gia đình, cộng đồng và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nông thôn mới.

     Cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa và tiêu chí gia đình văn hóa hiện nay dựa trên những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam. Đồng thời, trong quá trình xây dựng gia đình văn hóa luôn phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là cơ sở xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh từ trong mỗi gia đình, lấy gia đình làm “pháo đài” chống lại sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội và những tác động xấu từ mặt trái của cơ chế thị trường. Mục tiêu mà trong những năm qua Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Ban chỉ đạo công tác gia đình thị xã hướng tới là xây dựng gia đình văn hóa trên cơ sở kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, kết hợp với những giá trị tiên tiến của gia đình hiện đại để phù hợp với sự vận động phát triển tất yếu của xã hội. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu là làm cho gia đình thật sự là tổ ấm của mỗi người, làm cho kinh tế nông thôn phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tăng lên, hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, môi trường xanh, sạch, đẹp và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

     Xác định nhiệm vụ xây dựng gia đình văn hóa là trọng tâm, cốt lõi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từ khi phát động đến nay, số lượng và chất lượng gia đình văn hóa ngày càng tăng lên. Thị xã tập trung nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung, tiêu chuẩn xây dựng Gia đình Văn hóa, để người dân hiểu rỏ hơn về ý nghĩa, sự tác động tích cực của phong trào đối với xã hội. Động viên gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt, thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, biết yêu thương, đoàn kết, chia sẻ khó khó khăn với cộng đồng, tích cực cống hiến, đóng góp cho xã hội… Qua đó, cuộc vận động đã trở thành nề nếp và mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình. Hàng năm, mỗi xã, phường đều làm tốt việc vinh danh các gia đình tiêu biểu nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 nhằm động viên các gia đình chung tay, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

     Với sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo từ thị xã đến các xã, phường, trong những năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thị xã ngày càng phát triển với tỷ lệ hộ đăng ký đạt 100% và hộ đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa hàng năm luôn chiếm trên 95 %.

     Ngoài việc tăng về số lượng, chất lượng gia đình văn hóa, thị xã còn quan tâm hướng dẫn xã, phường thực hiện đúng quy trình đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đảm bảo tính công khai, dân chủ và tạo được niềm phấn khởi trong nhân dân khi được bình chọn. Hàng năm có 100% các xã, phường tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa gắn với kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Cấp thị xã 03 năm tổ chức Liên hoan gia đình văn hóa 01 lần để biểu dương nhân rộng phong trào. Đặc biệt trong nhiều năm qua, nhân ngày Gia đình Việt Nam các hoạt động gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa như Liên hoan gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc, Liên hoan gia đình văn hóa tài năng, thi tìm hiểu kiến thức gia đình văn hóa…đã góp phần tác động mạnh mẽ trong việc nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng xã hội.

     Hàng năm, các ban ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ…thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là lớp trẻ, hướng mọi người vào việc chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đó có việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó quan tâm thực hiện tốt các giải pháp sau:

     - Xây dựng nông thôn mới theo những tiêu chí đã đề ra, cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ cấu lao động nâng cao năng suất và chất lượng cuộc sống trên cơ sở đó từng bước nâng cao chất lượng gia đình văn hóa.

     - Tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình. Cung cấp tới gia đình các kiến thức kỷ năng sống như; kỷ năng làm cha mẹ, kỷ năng ứng xử trong gia đình và ngoài xã hội, giáo dục vận động mọi người tích cực tham gia các phong trào tại cơ sở trong đó có xây dựng nông thôn mới.

     - Chú trọng các biện pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình văn hóa. Công tác bình xét danh hiệu gia đình văn hóa phải tiến hành theo tiêu chí thống nhất, trên nguyên tắc công bằng, dân chủ, đáp ứng được nguyện vọng, tâm tư, tình cảm, tạo được sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân. Đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

     - Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn, xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới, làm cho phong trào thực sự thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình, cộng đồng dân cư.

     - Thường xuyên tập huấn bồi dưỡng, nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ chỉ đạo hướng dẫn phong trào về xây dựng văn hóa gia đình trước yêu cầu đổi mới và có định hướng, hướng dẫn nhân dân thực hiện lâu dài.

     - Xây dựng các mô hình gia đình văn hóa trong phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Ngoài việc duy trì mô hình các câu lạc bộ có từ trước như: câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; Đội phòng, chống bạo lực gia đình; coi trọng việc xây dựng và nhân rộng các mô hình mới như: mô hình gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực ở nông thôn; gia đình văn hóa ở nông thôn làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn…

     Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa hàng năm để kịp thời khắc phục những hạn chế trong việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình văn hóa theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng thực chất.

     Trong những năm qua, đã có 01 gia đình tiêu biểu xuất sắc được tham dự Hội nghị biểu dương khen thưởng toàn quốc, 04 gia đình văn hóa tiêu biểu nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 35 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc được dự hội nghị biểu dương, khen thưởng cấp tỉnh, 527 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp thị xã và trên 21.584 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cấp xã, phường được biểu dương, khen thưởng.

     Thông qua việc nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, trong năm qua đã có 23.719/24.428 hộ đạt 03 tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 97,10%; nhân dân đã tích cực tham gia đóng góp kinh phí trên 1,7 tỷ đồng và hàng ngàn m2 đất xây dựng các tuyến đường đường giao thông.

     Từ những hoạt động và con số trên cho thấy, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn thị xã ngày ngày đi vào chiều sâu và có sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, tác động tích cực đến nhận thức của nhân dân trong việc chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới.

     Chính vì vậy, nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới là điều kiện, nền tảng cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống về vật chất lẫn tinh thần một cách đồng bộ, bền vững. Khi ý thức người dân được nâng lên, tích cực, tham gia thực hiện các phong trào, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng, các mô hình làm ăn mới có hiệu quả ra đời, là sự vun bồi cho những giá trị tốt đẹp đã và đang tồn tại, làm cho phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, khơi gợi được tinh thần, ý thức tự giác tham gia của người dân. Đây là một quá trình lâu dài, xuất phát từ nhận thức cá nhân đồng thời với việc quan tâm của các ngành, đoàn thể, hướng đến lợi ích của từng gia đình gắn với lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội. Sự quyết tâm, đồng thuận ấy sẽ giúp phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn, làm nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Gò Công./.

     Nguyễn Văn Đảnh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 99
  Tổng lượt truy cập: 873128