Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công triển khai Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang
28/10/2019

 

     Ngày 14/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

     Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố kèm theo 62 Danh mục thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 57 thủ tục; cấp huyện: 03 thủ tục; cấp xã: 02 thủ tục) trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang.

     Nội dung 03 Thủ tục hành chính cấp huyện trong các lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn, biển và hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang như sau:

     * Cấp Thị xã:

     - LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

     1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường - BTM-TGG-264790

     a) Thời hạn giải quyết: Không quá mười lăm (10) ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường.

     b) Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

     c) Phí, lệ phí: Không.

     d) Căn cứ pháp lý:

     - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

     - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     - LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC

     1. Đăng ký khai thác nước dưới đất - BTM-TGG-264925

     a) Thời hạn giải quyết:

      - Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp tờ khai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.

     - Trong thời hạn không quá mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai của tổ chức,cá nhân, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi  một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

     b) Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

     c) Phí, lệ phí: Không.

     d) Căn cứ pháp lý:

     - Luật Tài nguyên nước năm 2012;

     - Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

     2. Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh - BTM-TGG-264926

     a) Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn bốn mươi (40) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị xin ý kiến của chủ dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức các buổi làm việc, cuộc họp với các cơ quan, tổ chức có liên quan cho ý kiến về quy mô, phương án chuyển nước đề xuất hoặc đối thoại trực tiếp với chủ dự án.

     b) Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; nơi nguồn nước nội tỉnh bị chuyển nước và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường Tiền Giang (Số 11, Lê  Lợi, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

     c) Phí, lệ phí: Không.

     d) Căn cứ pháp lý:

     - Luật Tài nguyên nước năm 2012;

     - Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước.

     * CẤP XÃ

     - LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

     1. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường - BTM-TGG-264791

     a) Thời hạn giải quyết: Không quá mười lăm (10) ngày kể từ ngày nhận được kế hoạch bảo vệ môi trường.

     b) Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

     c) Phí, lệ phí: Không.

     d) Căn cứ pháp lý:

     - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

     - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     2. Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường - BTM-TGG-264792

     a) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

     b) Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện dự án.

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

     c) Phí, lệ phí: Không.

     d) Căn cứ pháp lý:

     - Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

     - Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược; đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

     Ủy ban nhân dân thị xã giao Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường thị xã tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 4041/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công./.

     Võ Thị Trúc Linh

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 791469