Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

UBND thị xã Gò Công tổ chức triển khai Quyết định 4318/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Tiền Giang
28/10/2019

     Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở xây dựng tỉnh Tiền Giang.

     Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang công bố kèm theo 19 Danh mục thủ tục hành chính (cấp tỉnh: 12 thủ tục; cấp huyện: 05 thủ tục; cấp xã: 02 thủ tục) trong các lĩnh vực thủy lợi, nông nghiệp, kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang.

     Về nội dung 05 Thủ tục hành chính cấp huyện và 02 thủ tục hành chính cấp xã được công bố cụ thể như sau:

    + THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁP HUYỆN

     I. LĨNH VỰC THỦY LỢI (theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018)

    1. Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện-BNN-TGG- 288383

     a. Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

     b. Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc gửi qua email của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc đăng ký trực tuyến qua địa chỉ: motcua.tiengiang.gov.vn;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

     c. Phí, lệ phí: Không.

     d. Căn cứ pháp lý:

     - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

     - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

     2. Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện-BNN-TGG-288384

     a. Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

     b. Địa điểm thực hiện:

    - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc gửi qua email của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc đăng ký trực tuyến qua địa chỉ: motcua.tiengiang.gov.vn;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

     c. Phí, lệ phí: Không.

     d. Căn cứ pháp lý:

     - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

     - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

     3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)-BNN-TGG-288385

     a. Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

     b. Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc gửi qua email của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc đăng ký trực tuyến qua địa chỉ:   motcua.tiengiang.gov.vn;

      - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

      - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

     c. Phí, lệ phí: Không.

     d. Căn cứ pháp lý:

     - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

     - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

     4. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)-BNN-TGG-288386

     a. Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

     b. Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc gửi qua email của Ủy ban nhân dân cấp huyện; hoặc đăng ký trực tuyến qua địa chỉ: motcua.tiengiang.gov.vn;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

     c. Phí, lệ phí: Không.

     d. Căn cứ pháp lý

     - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

     - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

     II. LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỀN NÔNG THÔN (theo Quyết định số 4460/QĐ-BNN-KTHT ngày 26/11/2018)

     5. Hỗ trợ dự án liên kết-BNN-TGG-288389

     a. Thời hạn giải quyết:

     - Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được đủ hồ sơ, Phòng Nông nghiệp thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định hồ sơ. Nêu hồ sơ đủ điều kiện thì Phòng Nông nghiệp có tờ trình trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt.

     - Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi thẩm định, Phòng Nông nghiệp phải thông báo và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư dự án liên kết được biết.

    - Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi nhận được tờ trình của Phòng Nông nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết.

     b. Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện; hoặc gửi qua email của Ủy ban nhân dân câp huyện; hoặc đăng ký trực tuyến qua địa chỉ: motcua.tiengiang.gov.vn;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

     c. Phí, lệ phí: Không.

     d. Căn cứ pháp lý:

     Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

     + THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ

     LĨNH VỰC THỦY LỢI (Theo Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/11/2018)

     1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó. thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã-BNN-TGG-288387

     a. Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

     b. Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đăng ký trực tuyến: motcua.tiengiang.gov.vn;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

     c. Phí, lệ phí: Không.

     d. Căn cứ pháp lý:

     - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

     - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

     2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thầm quyền của UBND cấp xã-BNN-TGG-288388

     a. Thời hạn giải quyết:

     Trong thời hạn 20 ngày làm việc kề từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo quy định.

     b. Địa điểm thực hiện:

     - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc đăng ký trực tuyến: motcua.tiengiang.gov.vn;

     - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

     - Thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức 3.

     c. Phí, lệ phí: Không.

     d. Căn cứ pháp lý:

     - Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017;

     - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

     Văn phòng HĐND-UBND thị xã phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 4318/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công.

     Võ Thị Trúc Linh       

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 791469