Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ
23/01/2018


                 Quyết toán ngân sách nhà nước là việc tổng kết tình hình các khoản thu, chi ngân sách nhà nước trong một năm ngân sách, là khâu cuối cùng của chu trình quản lý ngân sách nhằm xác định và khẳng định việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách do cấp có thẩm quyền quyết định.


               Tại Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách địa phương; theo đó, tại Khoản 5 của Điều này quy định: “Hội đồng nhân dân cấp xã xem xét, phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình, gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp, lập quyết toán ngân sách huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn, gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo quyết toán được phê chuẩn. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổng hợp, lập quyết toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương trước ngày 31 tháng 12 năm sau.


              Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện và quy định cụ thể thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến các cơ quan quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này”. Nội dung này thay đổi khác so với Khoản 1, Điều 67 Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 trước đây đã quy định là “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp dưới nhưng chậm nhất không quá 6 tháng sau khi năm ngân sách kết thúc”.


              Thực hiện quy định tại Khoản 5, Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, ngày 08 tháng 12 năm 2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND về việc Quy định thời hạn gửi và giao dự toán; gửi và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm. Tại Điều 4 Nghị quyết này quy định cụ thể như sau:

              1. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã: Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp đảm bảo đúng quy định tại Khoản 5, Điều 69 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015.

             2. Thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp như sau:

            a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trước ngày 31 tháng 3 năm sau;

            b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp mình đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp trước ngày 31 tháng 5 năm sau…”. Như vậy, tại Điều 4 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang chỉ quy định: (1) Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình tại kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cùng cấp mà không quy định thời hạn Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình chậm nhất là khi nào. Hay nói một cách khác là không quy định kỳ họp giữa năm sau của Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất là khi nào. (2) Thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách đến Ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp để thẩm tra và gửi cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp thì cấp xã phải thực hiện hiện sớm hơn cấp huyện và cấp huyện phải thực hiện sớm hơn cấp tỉnh theo thời gian quy định.

            Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, tại “Điều 78 thì Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất hai kỳ; quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ và vào kỳ họp cuối cùng của năm trước đó đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân. Tổ chức họp bất thường khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu”. Hiện nay, chưa có quy định thời gian cụ thể của kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện. Thực tế có địa phương cấp xã và cấp huyện tổ chức kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân cấp mình vào tháng 6 hoặc tháng 7 hàng năm, có vài nơi cấp huyện tổ chức kỳ họp trước cấp xã và ngược lại. Từ đó dẫn đến tình trạng tổ chức kỳ họp giữa năm của Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện chưa thống nhất trong thời gian nhất định và việc gửi báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước về cấp trên cũng chưa thống nhất, không tập trung trong thời gian nhất định.

            Để đảm bảo tính chủ động, tập trung, thống nhất của địa phương cấp xã và cấp huyện về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện; đồng thời, nhằm đảm bảo thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp dưới về Ủy ban nhân dân cấp trên thống nhất và đúng chế độ theo quy định, khuyến nghị Hội đồng nhân dân cấp xã cần xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 6 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Hội đồng nhân dân cấp huyện xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tại kỳ họp giữa năm, chậm nhất là 7 tháng sau khi kết thúc năm ngân sách. Điều này phù hơp với Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, các văn bản hướng dẫn Luật và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐNDngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về quy định thời hạn và trình tự quyết toán ngân sách địa phương. Đây cũng là thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước của Hội đồng nhân dân cấp xã và Hội đồng nhân dân cấp huyện mà Hội đồng nhân dân một số tỉnh, thành trong cả nước quy định./.

Dương Văn Sanh
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 89
  Tổng lượt truy cập: 791470