Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Thị xã Gò Công triển khai, quán triệt Chỉ thị số 5/2008/CT-TTg; Chỉ thị số 01/CT-UBND; Kế hoạch 184/KH-UBND của UBND Tiền Giang
01/11/2021

 

     Thực hiện Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/11/2013; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; 6 tháng qua, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công quan tâm việc triển khai, quán triệt Chỉ thị số 5/2008/CT-TTg; Chỉ thị  số 01/CT-UBND; Kế hoạch 184/KH-UBND của UBND Tiền Giang

      Đồng thời, Ủy ban nhân dân thị xã kịp thời ban hành Công văn số 386/UBND ngày 02/3/2021 về việc tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các văn bản, gồm: Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; Chỉ thị số 13-CT/TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 18/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức các cấp của tỉnh Tiền Giang trong thực hiện chức trách nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 21/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tăng cường chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 1743/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc Tổ chức phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thị xã Gò Công.

     Qua triển khai các văn bản, cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách xã, phường trên địa bàn thị xã được củng cố và nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc và ứng xử trong giao tiếp và tiếp công dân được nâng lên. Cho thấy cán bộ, công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách các xã, phường thị xã thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn thị xã Gò Công, giai đoạn 2019-2025./.

Huỳnh Cẩm

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 13
  Tổng lượt truy cập: 873205