Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

KHO BẠC NHÀ NƯỚC GÒ CÔNG LÀM TỐT PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2020
06/11/2020

     Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 29/11/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thị xã Gò Công về việc nâng chất xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020. Ngay từ đầu năm, chi bộ KBNN Gò Công đã xây dựng Nghị quyết và chính quyền xây dựng Kế hoạch củng cố nâng chất cơ quan an toàn về ANTT, kế hoạch xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; cơ quan không có tội phạm và người nghiện ma túy; cơ quan điển hình tiên tiến về PCCC năm 2020, Việc triển khai tổ chức thực hiện tại đơn vị trong năm qua đạt được một số kết quả sau:

     Xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để qua đó đảm bảo an toàn về an ninh trật tự tại cơ quan; Chi bộ, cơ quan, công đoàn và Tổ ANCN triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của địa phương, Ngành Công an, Nghị quyết của Chi bộ, Kế hoạch của Chính quyền đến toàn thể CBCC để tổ chức thực hiện ( có 100 % CBCC tham dự). Qua đó giáo dục cho CBCC nhận thức cao phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của Ngành, nghiêm túc chấp hành các quy định về PCCC, giữ gìn trật tự công cộng, chấp hành các qui định về ATGT khi tham gia giao thông và quyết tâm giữ vững cơ quan đạt tiêu chuẩn về ANTT hằng năm.

     Đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI, ngày 25/10/2013 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp (CQDN); Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuân “An toàn về an ninh, trật tự”; Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA và các văn bản có liên quan của Trung ương, địa phương và hướng dẫn của ngành Công an về công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới để cán bộ, công chức nâng cao nhận thức về tư tưởng, chính trị, đề cao cảnh giác cách mạng để góp phần cùng địa phương giữ gìn an ninh nội bộ và trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là quản lý chặt chẽ tiền, tài sản do KBNN quản lý.

Công an thị xã Gò Công thẩm định cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2020 tại KBNN Gò Công

     Song song với việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đơn vị cũng coi trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỷ luật, kỷ cương, lập trường, phẩm chất, đạo đức cho cán bộ,công chức nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, qua đó phòng ngừa, ngăn chặn các hiện tượng lợi dụng kẽ hở để tham nhũng, tha hoá cán bộ. Chính vì vậy trong thời gian qua cán bộ công chức KBNN Gò Công luôn giữ vững và phát huy phẩm chất liêm khiết trung thực và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình nghiệp vụ trong việc quản lý tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng và trong thanh toán nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối  tiền, tài sản của Nhà nước giao cho Kho bạc quản lý.

     Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, xây dựng danh mục tài liệu mật, bố trí cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và ban hành qui định về sử dụng, khai thác số liệu, tài liệu mật do đơn vị quản lý được thực hiện đúng quy định; công tác bảo vệ cơ quan luôn được tăng cường; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào cơ quan; việc theo dõi, vận hành, bảo dưỡng hệ thống camera an ninh được thực hiện thường xuyên, hỗ trợ đắc lực cho công tác bảo vệ an toàn cơ quan; thông tin kịp thời trong CBCC hàng tháng về tình hình các loại tội phạm qua thông báo của Công an tỉnh và thị xã để CBCC biết, cảnh giác; 

     Trong công tác phòng, chống cháy nổ: luôn chủ động phòng ngừa, kiểm tra phương tiện, dụng cụ phòng cháy chữa cháy đã được trang bị, sửa chữa kịp thời đầy đủ các phương tiện, dụng cụ PCCC theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng khi sử dụng. Định kỳ phối hợp đội cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ khu vực Gò Công tuyên tuyền, tập huấn trang bị cho CBCC về kiến thức và kỹ năng PCCC.

KBNN Gò Công tập huấn Phòng cháy chữa cháy

     Bên cạnh đó, cơ quan duy trì công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn nhất là Công an thị xã, Công an Phường 1 triển khai các phương án bảo đảm công tác an ninh, bảo vệ cơ quan; công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; việc cung cấp, trao đổi thông tin và các phương án ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra góp phần nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng lồng ghép Chương trình phòng, chống tội phạm gắn với phong trào "Xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa". Công tác bảo vệ tiền trên đường vận chuyển, KBNN Gò Công đã xây dựng phương án bảo vệ tiền mặt và giấy tờ có giá, tài sản quý trên đường vận chuyển, việc điều chuyển tiền từ Ngân hàng luôn được đảm bảo tuyệt đối.

     Qua việc triển khai thực hiện trong năm, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; không có trường hợp mất mát tiền, tài sản của nhà nước giao Kho bạc quản lý. Vai trò nòng cốt của lực lượng tự vệ cơ quan tiếp tục được khẳng định với việc chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền  lãnh đạo, chỉ đạo về nội dung, hình thức công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế thực tế tại đơn vị.

     Với những kết quả đã đạt được, qua công tác thẩm định của Tổ thẩm định địa phương, KBNN Gò Công được UBND thị xã công nhận lại cơ quan an toàn về ANTT; đơn vị điển hình tiên tiến về PCCC, cơ quan không có tệ nạn ma túy, cơ quan văn hóa năm 2020.

     Thời gian tới, phát huy những thành tích đạt được, đơn vị tập trung triển khai thực hiện một số công việc sau:

     Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”; Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; 

     Duy trì tổ chức thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; quan tâm đẩy mạnh củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thực sự hoạt động có hiệu quả trong phòng, chống tội phạm.

     Phối hợp Công an thị xã Gò Công tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp liên ngành về việc phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an ninh và an toàn tiền, tài sản theo Thông tư liên tịch số 187/2014/TTLT-BTC-BCA; kịp thời phát hiện những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào của ngành, đoàn thể phát động.

     Chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết kịp thời đề xuất khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc để thúc đẩy phong trào. Khẩn trương khắc phục những nguyên nhân chủ quan có tác động trực tiếp đến hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay.

     KHO BẠC NHÀ NƯỚC GÒ CÔNG

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 16
  Tổng lượt truy cập: 827335