Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Kết quả thực hiện chuyên đề thi đua “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” 6 tháng đầu năm 2018
27/07/2018

Kết quả thực hiện chuyên đề thi đua “nôngdân sản xuất, kinh doanh giỏi” 6 tháng đầu năm 2018

Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất,kinh doanh giỏi” trong 6 tháng đầu năm được phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban nhân dân và Hội Nông dân các cấp, tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong năm 2017, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế được nghị quyết của Thị ủy,Hội đồng nhân dân thị xã xác định. Đây là những việc làm thiết thực, gắn bó với nông dân, hướng mục tiêu vào nông nghiệp, nông dân, nông thôn góp phần chuyểnđổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa nông sản theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập và đời sống nông dân, gópphần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thị xã trong 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 - năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ thị xã, nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã về phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế, tồntại, trong đó có những hạn chế kéo dài trong nhiều năm như công tác tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” có lúc, có nơi chưa đi vào chiều sâu,chưa phát huy được tính cộng đồng trong việc thực hiện các liên kết sản xuất-tiêu thụ; các mô hình ở nôngthôn chưa mang tính bền vững, sản xuất thiếu tính tập trung còn phân tán nên sản phẩm làm ra không đủ sức cạnh tranh, các hoạt động hỗ trợ các hộ sản xuất, kinhdoanh chưa đáp ứng yêu cầu; việc nhân rộng các mô hình còn chậm do trình độ dân trí và điều kiện sảnxuất của các hộ không đồng đều, nhiều hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, phương thức cá thể, tự phát; nông sản hàng hóa đầu ra không ổn định, nguồn vồn hỗ trợ cho nông dân phát triển kinh tế còn hạn chế; việc liên kết sản xuất nông sản theo chuỗi, gắn với bao tiêu sản phẩm chưa tốt,... cần phải khắc phục. Một số giảipháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 như sau:

1. Tiếp tục gắn kế hoạch thực hiện chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016-2018 với thựchiện các đề án “Tái cơ cấu Ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, “Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng đến năm 2025” vàkế hoạch liên ngành thực hiện Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về “tuyên truyền, vận động sản xuất,kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020” bằng những việc làm cụ thể để đưa chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” trong 6 tháng cuối năm 2018 đivào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa, tránh hình thức, qua loa.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chínhsách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các mô hình sảnxuất, kinh doanh giỏi điển hình, làm chuyển biến nhận thức của đông đảo cán bộ,hội viên nông dân về phát triển kinh tế, động viên nông dân quyết tâm vượt khóvươn lên.

3. Tập trung đẩy mạnh việc liên kết, liên doanh hướng tới việc phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên các lĩnh vực nhằm tạo ra sự liên kết trong nông dân khi sản xuất, chăn nuôi tạo ra sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường; khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, chú ý mô hình nông nghiệp hữu cơ; phát huy các lợi thế của địa phương, từng hộ gia đình để mở rộng sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ,cây trồng, vật nuôi, ngành nghề theo hướng sản xuất hàng hoá lớn; sản xuất phải gắn liền với bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục phối hợp thực hiện liên kết cánh đồng lớn sản xuất lúa, phát triển cây thanh long, rau màu an toàn,...; đề xuất các mô hình sản xuất, kinh doanh nông sản an toàn vì sức khỏe cộng đồng để đề xuất hỗ trợ về phương thức, kinh phí hoạt động từng mô hình.

4. Đẩy mạnh việc kiện toàn các tổ liên ngành vay vốn, tiếptục hỗ trợ nông dân vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Triểnkhai các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo kinh phí đã được phê duyệt, đảm bảo đúng hướng dẫn,đối tượng và sử dụng vốn đúng mục đích.

5. Tập trung lãnh đạo, hoàn thành công tác đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu,nhất là giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn mới và sản xuất nôngnghiệp theo kế hoạch đề ra. Hoàn thành việc nghiệm thu, quyết toán, giải ngân các tuyến kênh thủy lợi nội đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ tưới tiêu sản xuất và phòng, chống thiên tai năm 2018.

Thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất,kinh doanh giỏi”  có tác động rất lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay,nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống nông dân, tăng thunhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn./.

NguyễnThị Mai Hương


Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 791469