Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018
30/03/2018


                  Qua 01 năm tiếp tục triển khai thực hiện Luật Phòng chống thiên tai, thị xã Gò Công đã đảm bảo thực hiện 7 nguyên tắc cơ bản, thực hiện nghiêm túc các chính sách của Nhà nước, nguồn nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, hệ thống thông tin, nhu yếu phẩm cho hoạt động phòng, chống thiên tai; trong đó, đã huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, có hiệu quả đối với các cơ bão vào cuối năm 2017, nhất là cơn bão số 16 (Tembin). Kết quả hoạt động phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã Gò Công trong năm qua đã phục vụ tốt, có hiệu quả, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển đúng hướng; các hoạt động từ thiện, nhân đạo đảm bảo công bằng, minh bạch, bình đẳng, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo đảm an sinh xã hội. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, doanh nghiệp, cơ sở thờ tự, nhân dân trên địa bàn thị xã Gò Công trong hoạt động phòng, chống thiên tai năm qua; biểu dương và cảm ơn các cơ sở thờ tự, các nhà hảo tâm đã tích cực thực hiện tốt công tác từ thiện nhân đạo, nhất là trong ứng phó với cơn bão số 16.


               Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn Tiền Giang, trong năm 2018 có khả năng xảy ra khoảng (13÷15) cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông (cao hơn trung bình nhiều năm nhưng ít hơn năm 2017), trong đó có khoảng (4÷6) cơn bão, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, xấp xỉ và ít hơn trung bình nhiều năm, cần đề phòng những cơn bão xuất hiện sớm trên biển Đông; lũ năm 2018 vùng đầu nguồn sông Tiền tại Tân Châu đạt xấp xỉ báo động II (3.8 ÷ 4.2) m xuất hiện vào đầu tháng 10 và tại khu vực nội đồng Tây Bắc Tiền Giang (trạm Hậu Mỹ Bắc) mực nước cao nhất đạt từ (1.7 ÷ 1.9) m xuất hiện vào thời kỳ đầu tháng 1/2018. Nhằm chủ động trong công tác phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thị xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thị xã đã đề ra kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

              1. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội phải được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và thực hiện thường xuyên, liên tục.Nội dung tập trung tuyên truyền: Luật Phòng chống thiên tai và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định về ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; các chính sách, pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Phòng chống thiên tai; các dự báo về biến đổi khí hậu, áp thấp nhiệt đới, tin bão các cấp độ.Hình thức tuyên truyền: Tổ chức tập huấn cho nhân dân các xã, phường, tối thiểu 01 cuộc/01 xã, phường với số lượng tối thiểu 100 người. Tài liệu tập huấn do Văn phòng Ban Chỉ huy tỉnh cung cấp. Các cơ quan, đơn vị cấp thị xã và cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn thị xã tổ chức sinh hoạt cho cán bộ, công chức, viên chức trong sinh hoạt “Ngày pháp luật” hàng tháng; đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội thị xã, hội quần chúng lồng ghép vào sinh hoạt hàng tháng của các chi, tổ hội. Phối hợp các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, các doanh nghiệp hội thảo liên kết cánh đồng lớn, lồng ghép việc thực hiện hội thảo thực hiện các Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp Tiền Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, "Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025" với tuyên truyền diễn biến mới về biến đổi khí hậu. Đài Truyền thanh-Truyền hình thị xã và đài phát thanh các xã, phường đưa chuyên mục phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vào việc lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã và xã, phường trong năm 2018.

                 2. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phải được tiến hành chủ động, thường xuyên, ứng phó kịp thời để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra. Luôn quán triệt và thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ) và “ba sẵn sàng” (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

                 3. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy thị xã, Ban Chỉ huy cấp xã, phường, đảm bảo đúng thành phần theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai. Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy thị xã, Ban Chỉ huy các xã, phường.

                 4. Việc lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định ở cấp thị xã và xã, phường. Trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thị xã Gò Công giai đoạn cuối 2016-2020, điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Gò Công đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 phải xác định các công trình, dự án phục vụ phòng chống thiên tai gắn với phát triển kinh tê-xã hội thị xã, chi tiết đến xã, phường. Tiếp tục phối hợp Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh hoàn chỉnh thiết kế thi công nâng cấp đoạn đê Vàm Cỏ từ bến đò đến giáp ranh huyện Gò Công Tây, phối hợp kiểm tra các cống ở các tuyến đê Vàm Cỏ, Gò Công. Tập trung thi công hoàn thành kế hoạch thủy lợi nội đồng năm 2018 đã được phê duyệt, hoàn thành trước khi gieo sạ vụ Hè Thu 2018. Trong thiết kế các công trình xây dựng mới trường học, cần định hướng mái bê tông xi măng (không thiết kế mái ngói, tôn giả ngói, dễ bị tốc mái và không đáp ứng cho các điểm tiếp nhận dân đến tránh trú bão). Việc xây dựng các công trình giao thông nông thôn, cầu giao thông nông thôn ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã nông thôn mới phải đảm bảo cấp độ theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải. Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Cần Đước thực hiện quy trình mời gọi đầu tư bến đò Mỹ Xuân-Long Hựu Tây. Tích cực thực hiện Đề án "Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng các huyện phía Đông, tỉnh Tiền Giang đến năm 2025" từ vụ Hè Thu năm 2018.

             5. Xây dựng kế hoạch và triển khai thu Quỹ Phòng chống thiên tai sau khi có hướng dẫn của các sở, ngành tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện đóng Quỹ Phòng chống thiên tai 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ sở sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp.

            6. Cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các phương án chủ động phòng, chống, ứng phó với thiên tai để triển khai thực hiện. Nâng cao chất lượng thông tin, dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; đồng thời nâng cao năng lực ứng phó, xử lý khi xảy ra thiên tai. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, huấn luyện, diễn tập về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã. Huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng nhằm phát huy tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thị xã.

           7. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai, thông báo, cảnh báo và tham mưu kịp thời các biện pháp phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn xảy ra trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Quyết định 3096/QĐ-PCTT ngày 09/12/2014 về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy tỉnh.

             Triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhằm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời với mọi diễn biến phức tạp của thời tiết, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra./.

Nguyễn Thị Mai Hương
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 791469