Truy cập nội dung luôn

Chi tiết tin

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019
20/03/2019

     Năm 2018 cùng với sự nỗ lực, phấn đấu thi đua của hệ thống chính trị và toàn xã hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy, chính quyền, các đơn vị kinh tế tập thể đã tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo thi đua nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; gắn với xây dựng chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, có sức lan tỏa”, thông điệp ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 96 của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế và ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 24 của Liên hiệp quốc với chủ đề “Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác”, tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã tiếp tục đạt những thành tựu mới, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác tiếp tục phát triển ổn định, mở rộng quy mô vốn, thành viên, hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên, giải quyết được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và nhân dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 thị xã Gò Công.

     Trong năm thành lập mới 02 hợp tác xã, nâng tổng số trên địa bàn thị xã có 09 hợp tác xã, 02 quỹ tín dụng nhân dân, 15 tổ hợp tác đang hoạt động với 3.669 thành viên. Tổng doanh thu của hợp tác xã, quỹ tín dụng là 94,17 tỷ đồng, lợi nhuận 3,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,53 triệu đồng/tháng.

     Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế, trong đó có hạn chế kéo dài: Một vài hợp tác xã hoạt động hiệu quả không cao, trong đó Hợp tác xã Vận tải thị xã vẫn chưa tổ chức đại hội thường niên năm 2017, chưa thực hiện tốt việc giải quyết tố cáo của thành viên hợp tác xã, Hợp tác xã Nông nghiệp Long Chánh có số lượng thành viên, vốn điều lệ ít, phương thức hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn, chưa liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. 

     Năm 2019 được Chính phủ xác định là năm bứt phá hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/02/2019 thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Vì vậy, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thị xã Gò Công cần phải phấn đấu tốt hơn nữa, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, dịch vụ trong cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thị xã. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2019 như sau:

     1. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong nhân dân, nhất là các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các chủ trương mới ban hành có liên quan đến phát triển kinh tế tập thể; kết hợp tuyên truyền kết quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn thị xã đã và đang hoạt động có hiệu quả theo Luật Hợp tác xã năm 2012, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đạt các giải thưởng vàng, cấp quốc gia, giải quyết cho nhiều lao động có việc làm, tăng thu nhập thành viên, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn thị xã Gò Công.

     2. Xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ “Thành lập hợp tác xã là nhiệm vụ bắt buộc, là mệnh lệnh để thực hiện chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Chính phủ, chủ thể vẫn là người nông dân, là đầu mối để đưa sản xuất nông nghiệp lên sản xuất lớn, phát huy vai trò kinh tế hộ, tăng cường liên kết hợp tác xã với nông dân, các nhà khoa học”; định kỳ kiểm tra, sơ kết để tập trung tháo gỡ khó khăn, phổ biến nhân rộng các điển hình, tiên tiến. Kịp thời kiện toàn lại Ban Chỉ đạo thị xã, Ban vận động các xã, phường.

     Trong quý II/2019 xây dựng và triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020 theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kế hoạch thực hiện thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy báo cáo sơ kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 5 khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. 

     3. Các đơn vị kinh tế tập thể hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2019 do Liên minh Hợp tác xã tỉnh phát động “Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã nhanh và bền vững; xây dựng hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vững mạnh” theo phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả”. Đối với các hợp tác xã nông nghiệp còn phải hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2018-2020 theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 22/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã. 

     Trong định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019 cần quan tâm thực hiện gắn với tiêu chí số 13 Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, xây dựng xã Long Chánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, các xã Bình Đông và Bình Xuân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và các xã Long Hưng, Long Hòa, Long Thuận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2020; Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về “Chính sách phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”; Chương trình phối hợp số 526/CTPH-CP-HNDVN-HLHPNVN về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020”; Quyết định số 490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020”, trong đó các sản phẩm của Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công, Hợp tác xã Chăn nuôi gà Đất Việt, Hợp tác xã Rau an toàn Gò Công, Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Gò Công và các hợp tác xã nông nghiệp khác phải tham gia đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, xây dựng và giữ vững thương hiệu sản phẩm, đăng ký truy xuất nguồn gốc, tiếp tục mở rộng hoàn thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Ở xã Tân Trung, ngoài việc củng cố, nâng chất Hợp tác xã Mộc-Tủ thờ truyền thống Gò Công, hướng dẫn thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Trung để nâng cao hình thức sản xuất, tích cực liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

     4. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể: Thực hiện thủ tục cho thuê nhà đối với Quỹ tín dụng nhân dân Mùa Xuân. Có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho Hợp tác xã Nông nghiệp Long Thuận, Hợp tác xã Rau an toàn Gò Công, Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công thực hiện thủ tục thuê đất theo Kế hoạch sử dụng đất thị xã Gò Công năm 2019 đã được phê duyệt. Có văn bản xác nhận gửi Điện lực thị xã và Xí nghiệp cấp nước thị xã để hỗ trợ cung cấp điện, nước tại khu đất xây dựng trụ sở làm việc cho Hợp tác xã Chăn nuôi và Thủy sản Gò Công. Rà soát, đề xuất cho các hợp tác xã mượn trụ sở ấp để hoạt động…

     Năm 2019, thị xã phấn đấu thành lập mới 01 hợp tác xã, nâng tổng số toàn địa bàn có 12 tổ hợp tác, với 399 thành viên, doanh thu bình quân đạt 10.260 triệu đồng, lợi nhuận bình quân được 588,5 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,93 triệu đồng/tháng. Về tín dụng, tổng số thành viên của các quỹ tín dụng là 3.019 thành viên, doanh thu đạt 33.100 triệu đồng, lợi nhuận bình quân đạt 366 triệu đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 5,98 triệu đồng/tháng.

     Liên kết và phát triển là xu hướng tiến bộ của thời đại. Với sự quyết tâm của các cấp, các ngành, của các ban vận động, ban giám đốc các hợp tác xã và thành viên; đời sống của nhân dân sẽ ngày càng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương theo hướng bền vững./.

     Nguyễn Thị Mai Hương

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 88
  Tổng lượt truy cập: 791469